Skip to main content

Voorwaarden

De algemene voorwaarden van Timantti, gevestigd te Utrecht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer: 67858341

Artikel 1 Definities
1. In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
Opdrachtnemer: Timantti B.V.
Opdrachtgever: De (rechts-) persoon die aan Timantti B.V. opdracht heeft gegeven tot het (doen) uitvoeren van een opdracht.
Opdracht: een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW waarbij de ene partij, de opdrachtnemer, zich jegens de andere partij, Opdrachtgever, verbindt (interim) management c.q. adviesdiensten te (doen) verrichten.
Interimmanager:
a. de natuurlijke persoon die op grond van een arbeidsovereenkomst met opdrachtnemer voor bepaalde tijd zijn / haar professionele diensten verricht ten behoeve van een opdrachtgever of
b. de natuurlijke persoon die op grond van een arbeidsovereenkomst met een derde via opdrachtnemer voor bepaalde tijd zijn / haar professionele diensten verricht ten behoeve van een opdrachtnemer of
c. de zelfstandige ondernemer die op grond van een door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst met opdrachtnemer werkzaamheden verricht ten behoeve van opdrachtgever met betrekking tot de opdracht.

Artikel 2 Algemeen
1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, opdrachten en overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers. Standaardvoorwaarden van de opdrachtgever gelden uitsluitend wanneer deze door opdrachtnemer zijn aanvaard, met schriftelijke bevestiging.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle opdrachten met opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
3. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtnemer en opdrachtgever zullen als dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
4. Afwijkende en aanvullende voorwaarden maken deel uit van de overeenkomst indien die voorwaarden door zowel opdrachtnemer als opdrachtgever uitdrukkelijk schriftelijk overeen zijn gekomen.
5. Indien deze algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, wordt opdrachtgever geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden op nadien gesloten en te sluiten overeenkomsten, inclusief wijzigingen en aanvullingen van de algemene voorwaarden.

Artikel 3 Offertes
1. Offertes van opdrachtnemer zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste weten alle essentiële informatie voor opzet, uitvoering en afronding van de opdracht heeft verstrekt.
2. De door opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend. De offertes zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Opdrachtnemer is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven.
3. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de opdracht te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. Alle prijzen zijn steeds in euro’s en opdrachtgever dient alle betalingen in euro’s te voldoen.
4. Indien de aanvaarding van de offerte door de opdrachtgever (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van de offerte is de opdrachtnemer niet aan die aanvaarding gebonden. De opdracht komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij de opdrachtnemer anders aangeeft.
5. Een samengestelde prijsopgave verplicht opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
6. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4 Uitvoering van de opdracht
1. Opdrachtnemer voert de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke interimmanager de opdracht dient te worden uitgevoerd. Opdrachtnemer informeert opdrachtgever voorafgaand, tijdens en na afloop van de opdracht over de wijze waarop aan de uitvoering van de opdracht vorm is en wordt gegeven. Opdrachtnemer geeft waar mogelijk gevolg aan tijdig verleende en verantwoorde aanwijzingen van de opdrachtgever omtrent de uitvoering van de opdracht, tenzij dit naar het redelijke oordeel van opdrachtnemer niet van haar kan worden gevergd.
2. Indien in de overeenkomst is opgenomen welke interimmanager(s) van opdrachtnemer de opdracht zal/zullen uitvoeren, dan spant opdrachtnemer zich ervoor in dat deze interimmanager(s) gedurende de looptijd van de opdracht daarvoor beschikbaar is/zijn. Opdrachtgever is zich ervan bewust dat een interimmanager(s) van opdrachtnemer nimmer op exclusieve basis voor opdrachtgever wordt ingezet. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om een interimmanager te vervangen voor een andere interimmanager met vergelijkbare kwalificaties.
3. Het is opdrachtgever niet toegestaan de interimmanager werkzaamheden voor of bij derden te laten uitvoeren of werkzaamheden te laten uitvoeren buiten Nederland zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer. Het is opdrachtgever ook niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van opdrachtnemer de interimmanager in te zetten voor andere werkzaamheden dan met opdrachtnemer overeengekomen.
4. Bij de uitvoering van een opdracht door opdrachtnemer is sprake van een inspanningsverplichting, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
5. Voor zover een goede uitvoering van de opdracht dit vereist, heeft opdrachtnemer het recht (delen van) het werk door derden te laten uitvoeren. Opdrachtnemer zal dit in overleg met de opdrachtgever doen. Opdrachtnemer verplicht zich tot maximale inspanning opdat de overeengekomen verplichtingen en kwaliteit wordt behaald.
6. De opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de werkzaamheden, die door derden worden verricht voor zover deze zelf een overeenkomst met opdrachtgever is aangegaan.
7. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke opdrachtnemer nodig heeft voor het correct uitvoeren van de opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze aan opdrachtnemer ter beschikking te stellen.
8. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, wanneer opdrachtnemer is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en of onvolledige gegevens.
9. Is binnen de looptijd van de opdracht voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van de termijn dient de opdrachtgever opdrachtnemer schriftelijk in gebreke te stellen. Opdrachtnemer dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst. De ingebrekestelling moet een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming bevatten, zodat de opdrachtnemer in staat wordt gesteld adequaat te reageren.
10. Indien is overeengekomen dat de opdracht in fasen zal worden uitgevoerd kan opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
11. Indien door opdrachtnemer of door opdrachtnemer ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de in redelijkheid gewenste faciliteiten.
12. Opdrachtgever dient zorg te dragen voor een veilige werkomgeving voor het verrichten van de opdracht. Opdrachtgever treft zodanige maatregelen en verstrekt alle aanwijzingen die redelijkerwijs nodig zijn te voorkomen dat de interimmanager en/of derde bij de uitvoering van de opdracht schade lijdt. Opdrachtgever is gehouden de toepasselijke wet- en regelgeving ter zake van arbeidsomstandigheden en veiligheid na te leven.
13. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle door opdrachtnemer opgelopen schade en gemaakte kosten ten gevolge van elke aanspraak van de interimmanager en/of derde voor vergoeding van geleden schade in de uitvoering van de opdracht die verband houdt met de veronachtzaming door opdrachtgever van haar verplichtingen onder het voorgaande lid of anderszins is terug te voeren op een tekortkoming door opdrachtgever in de nakoming van de overeenkomst.

Artikel 5 Wijziging van de opdracht, meerwerk
1. Opdrachtnemer is slechts verplicht tot het uitvoeren van die werkzaamheden die uitdrukkelijk zijn vermeld in de overeenkomst, dan wel die daarnaast door opdrachtnemer zijn bevestigd.
2. De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds besluiten tot wijziging van aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en de daaruit voortkomende werkzaamheden.
Indien door toedoen van opdrachtgever tussentijds wijzigingen ontstaan in de opdrachtuitvoering, zal de opdrachtnemer in overleg met de opdrachtgever de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen. Indien dit leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. Meerwerk zal worden berekend op basis van de prijsbepalende factoren die gelden op het moment dat het meerwerk wordt verricht. De opdrachtnemer is gerechtigd om de extra kosten voor wijziging van de opdracht aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 6 Duur overeenkomst en opzegging
1. Een opdracht kan worden aangegaan voor bepaalde tijd of voor onbepaalde tijd. Indien een opdracht voor bepaalde tijd is overeengekomen, dan eindigt de overeenkomst van rechtswege zonder dat enige kennisgeving nodig is bij het verstrijken van de overeengekomen termijn. Indien in de overeenkomst geen termijn voor de duur van de opdracht is overeengekomen, dan is de overeenkomst voor onbepaalde tijd aangegaan.
2. Een overeenkomst voor bepaalde tijd kan door de opdrachtgever niet tussentijds worden opgezegd, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. De opdrachtnemer kan een overeenkomst voor bepaalde tijd wel tussentijds opzeggen met een opzegtermijn van één maand.
3. Een overeenkomst voor onbepaalde tijd kan door beide partijen worden opgezegd met een opzegtermijn van één maand.
4. Indien zonder tegenspraak van opdrachtgever de werkzaamheden na de in de overeenkomst genoemde einddatum wordt voortgezet, wordt de overeenkomst geacht voor onbepaalde tijd te zijn verlengd.
5. Alle partijen kunnen de overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang gedeeltelijk of geheel schriftelijk opzeggen indien de wederpartij – al dan niet voorlopig – surseance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van een andere partij faillissement wordt aangevraagd, indien de onderneming van de wederpartij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van samenvoeging of reconstructie van ondernemingen.

Artikel 7 Tarieven
1. Indien partijen niet schriftelijk anders zijn overeengekomen, wordt het tarief van de opdrachtnemer vastgesteld aan de hand van een uurtarief.
2. In het tarief van opdrachtnemer is inbegrepen de kosten van secretariële werkzaamheden en telefoonkosten. Reis- en verblijfkosten worden gedeclareerd conform afspraken in de overeenkomst.
3. Opdrachtnemer factureert de opdracht maandelijks achteraf op basis van het daadwerkelijke aantal aan de opdracht bestede uren en onkosten. Indien Opdrachtgever om welke reden dan ook (tijdelijk) geen gebruik heeft gemaakt van de opdracht, wordt de opdracht gefactureerd op basis van het bepaalde in de overeenkomst.
4. Bedragen zijn exclusief BTW.
5. Het in de overeenkomst genoemde tarief geldt voor het kalenderjaar waarin de opdracht is verstrekt. Prijsstijgingen die het gevolg zijn van (semi) overheidsmaatregelen of andere bindende voorschriften worden aan Opdrachtgever doorberekend met ingang van het tijdstip van inwerkingtreding van die wijziging(en).
6. Opdrachtnemer heeft het recht om -zonder voorafgaande schriftelijke mededeling- per 1 januari van ieder kalenderjaar het in de overeenkomst overeengekomen tarief te indexeren. Het indexeringspercentage komt tot stand aan de hand van de kostenontwikkeling (o.a. indexatie / periodieken, wetswijzigingen en wervingskosten) en de consumentenprijsindex van het CBS.

Artikel 8 Facturering en betaling
1. Betaling dient te geschieden binnen dertig (30) dagen na de factuurdatum, tenzij door de opdrachtgever en opdrachtnemer anders is overeengekomen.
2. Bezwaren tegen de juistheid van een factuur dienen binnen veertien (14) dagen na factuurdatum schriftelijk en gemotiveerd bij opdrachtnemer te zijn ingediend bij gebreke waarvan de opdrachtgever wordt geacht met de factuur te hebben ingestemd.
3. Indien opdrachtgever de juistheid van een factuur betwist, is opdrachtgever niettemin gehouden tot betaling van het niet betwiste deel. Het eventuele recht van opdrachtgever zich te beroepen op opschorting of verrekening is uitdrukkelijk uitgesloten.
4. Na de vervaldatum is de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling of sommatie van rechtswege in verzuim en heeft opdrachtnemer het recht de wettelijke (handels)rente te berekenen. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag, waarbij een gedeelte van de maand wordt beschouwd als de gehele maand. Alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten van opdrachtnemer die verband houden met de invordering door opdrachtnemer zijn voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het totaal verschuldigde bedrag met een minimum van € 250,- exclusief BTW.
5. Indien de betaling langer dan 1 maand achterwege blijft, kan de opdrachtnemer de uitvoering van de opdracht opschorten totdat betaling is geschied.
6. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
7. Opdrachtnemer heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Opdrachtnemer kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Opdrachtnemer kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
8. Bij het niet nakomen van de verplichtingen door de opdrachtgever, komen alle ter invordering gemaakte kosten ten laste van de opdrachtgever, zowel de gerechtelijke als de buitenrechtelijke.

Artikel 9 Opschorting en ontbinding
1. Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de opdracht te ontbinden, indien:
– Opdrachtgever de verplichtingen uit de opdracht niet of niet volledig nakomt.
– Na het sluiten van de opdracht opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen.
– Opdrachtgever bij het sluiten van de opdracht verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de opdracht en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
2. Opdrachtnemer is tevens bevoegd, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling noodzakelijk is en zonder dat opdrachtnemer daarvoor een (schade)vergoeding verschuldigd zou zijn, de opdracht met onmiddellijke ingang te ontbinden op het moment dat de interimmanager of derde die werkzaamheden bij opdrachtnemer verricht wordt gediscrimineerd, en/of anders wordt behandeld op basis van geslacht, geaardheid, geloofsovertuiging of op welke grond dan ook, dit naar beoordeling van opdrachtnemer. Er wordt een zero tolerance policy gehanteerd.
3. Voorts is opdrachtnemer bevoegd de opdracht te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de opdracht onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de opdracht in redelijkheid niet mag worden verwacht.
4. Indien de opdracht wordt ontbonden zijn de vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en opdracht.
5. Opdrachtnemer behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.
6. Aan partijen komt de bevoegdheid tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst.
7. Het beëindigen van de overeenkomst om welke reden dan ook, ontslaat partijen niet van de lopende verplichtingen die naar hun aard worden geacht voort te leven na het einde van de overeenkomst, zoals de verplichting tot geheimhouding.

Artikel 10 Aansprakelijkheid
1. Voor elke door opdrachtnemer aanvaarde opdracht geldt dat sprake is van een inspanningsverplichting. Opdrachtnemer kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten. Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht die het gevolg zijn van onzorgvuldigheid en ondeskundigheid bij het uitbrengen van adviezen en het uitvoeren van opdrachten. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onvolledige, niet tijdige of onjuiste informatie die in het kader van de overeenkomst door of namens opdrachtgever is verstrekt. Opdrachtnemer is ook niet aansprakelijk voor schade die mede veroorzaakt is door een gedraging van opdrachtgever of van haar ondergeschikten alsmede voor schade aan zaken die door opdrachtgever in het kader van de uitvoering van de opdracht ter beschikking zijn gesteld.
2. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer jegens opdrachtgever in verband met de overeenkomst voor enige andere schade dan directe schade, daaronder begrepen indirecte schade, gevolgschade, bedrijfsschade en/of vertragingsschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.
3. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer jegens opdrachtgever is beperkt tot het in verband met de overeenkomst door opdrachtnemer aan opdrachtgever in de zes (6) maanden direct voorafgaand aan het schade toebrengend feit gefactureerd bedrag (exclusief BTW), met een maximum van € 250.000,-. In geen geval overstijgt de aansprakelijkheid van opdrachtnemer het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door opdrachtnemer gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.
4. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor elke aanspraak van derden wegens een fout van de interimmanager, daaronder uitdrukkelijk begrepen aansprakelijkheid uit hoofde van artikel 6:170 BW.
5. Elke vordering jegens opdrachtnemer uit hoofde van de overeenkomst vervalt (i) twee maanden nadat opdrachtgever op de hoogte was of behoorde te zijn van het schade toebrengende feit en wel uiterlijk (ii) twee maanden nadat de opdracht is geëindigd.

Artikel 11 Vrijwaringen
1. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.
2. Indien opdrachtgever aan opdrachtnemer informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 12 Risico-overgang
1. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de opdracht zijn, gaat op opdrachtgever over op het moment waarop deze aan opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van opdrachtgever of van een door opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 13 Overmacht
1. Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van opdrachtnemer, ziekte en/of arbeidsongeschiktheid, oorlog of oorlogsgevaar, burgeroorlog en oproep, sabotage, energiestoring, pandemie, quarantaine, overstroming, aardbeving, brand, bedrijfsbezetting, gewijzigde overheidsmaatregelen en andere storingen in het bedrijf van opdrachtnemer daaronder begrepen. Voorts wordt onder overmacht verstaan de omstandigheid dat toeleveringsbedrijven waarvan opdrachtnemer eventueel afhankelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst niet aan de contractuele verplichtingen jegens opdrachtnemer voldoen tenzij dat te wijten is aan opdrachtnemer.
3. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat opdrachtnemer zijn verplichtingen had moeten nakomen.
4. Opdrachtnemer kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de opdracht opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is opdrachtnemer gerechtigd de opdracht te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
5. Voor zover opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de opdracht is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte apart te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke opdracht.

Artikel 14 Geheimhouding
1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun opdracht van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de opdracht op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 15 Intellectuele eigendom en auteursrechten
1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt opdrachtnemer zich de rechten en bevoegdheden voor die opdrachtnemer toekomen op grond van de Auteurswet.
2. Modellen, methodieken en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden voor de uitvoering van de opdracht, zijn en blijven eigendom van opdrachtnemer. Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan kan alleen na verkregen schriftelijke toestemming van opdrachtnemer.
3. Alle door opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, opdrachten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz. ten behoeve van de opdrachtgever, zijn te gebruiken door de opdrachtgever en zijn te vermenigvuldigen door opdrachtgever ten behoeve van eigen gebruik in de eigen organisatie. Alle door opdrachtnemer verstrekte stukken mogen niet door opdrachtgever zonder voorafgaande toestemming van opdrachtnemer openbaar worden gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
4. Opdrachtnemer behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 16 Verwerking persoonsgegevens
1. Partijen staan ervoor in dat zij de over en weer in het kader van de overeenkomst verstrekte (persoons-)gegevens verwerken in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

Artikel 17 Medewerking door opdrachtgever
1. Voor zover van toepassing staat opdrachtgever ervoor in dat opdrachtnemer kan voldoen aan de verplichtingen die op haar rusten uit hoofde van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs.
2. Opdrachtgever dient opdrachtnemer zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis te stellen van (wijzigingen van) feiten en omstandigheden die redelijkerwijs van belang zijn of kunnen zijn in het kader van de opdracht.

Artikel 18 Geschillen
1. Geschillen, voortvloeiend uit deze overeenkomst of uit daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht.

Artikel 19 Toepasselijk recht
Op elke opdracht tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing; ook indien opdrachtgever woonachtig of gevestigd is in het buitenland.